لوازم وابزارصنایع خانگی

لوازم وابزارصنایع خانگی

دراین فهرست شما شاهد.....

لوازم ,ابزار وصنایع غذایی ,بهداشتی وداررویی مورداستفاده درابعادخانگی وبیشترمنتخب لوازمی است که دربازارهای محلی اغلب نقاط ایران غیرقابل دسترسی جهت سفارش وخریدمستقیم توسط مصرف کنندگان شهرستانی است.

دراین فروشگاه اینترنتی شماخریدارمحترم درهرکجای ایران که ساکن باشیدمی توانیدکالاهای موجوددرون این سایت راباانجام فرایندسفارش خریداینترنتی کالای مدنظرتان سفارش داده ودرانتهابا اتصال خودکاربه سیستم درگاه امن بانکی وجه فاکتورخریدخودراباتمامی کارتهای بانکی موجود پرداخت ومنتظردریافت سفارش درآادرس ثبت نموده خود توسط  پست باشید.که حداکثرزمان انتظاردریافت کالااززمان انجام تراکنش تادریافت 72ساعت می باشد.

درواقع شمابه صورت مستقیم کالای موردنیازخودرا انتخاب...وباامکان پرداخت وجه آن درخانه خریداری نموده....وهمچنان درخانه سفارش خریدخودرادریافت می کنید...

هموطنان عزیزدرتمام نقاط ایران چنانچه کالای مدنظرداریدکه امکان خریدآن دربازارهای محلی برایتان فراهم نیست ازبخش تماس باما دراین سایت می توانیددرخواست قراردادن کالای مدنظرتان رادر سایت جهت سفارش خرید ...برای ما ارسال کنید ما بلافاصله کالای موردنظرشمارادرسایت جهت خریداینترنتی قرار خواهیم داد.

این فهرست همچنان درحال افزایش وتکمیل با کالاهای موردتقاضای  شماست....پس به مابگویدچه میخواهیدبرایتان درویترین سایت جهت خریدشماقراردهیم
مقایسه کالا (0)


دستگاه تقطیر ۲۵ لیتری

دستگاه تقطیر ۲۵ لیتری

دستگاه تقطیر دستگاهی است مناسب برای گرفتن عرقیجات گیاهی، گلاب گیری و آب مقطر و .. که در خانه ها، عطا..

2,700,000 تومان

دستگاه تقطیر65لیتری

دستگاه تقطیر65لیتری

دستگاه تقطیر دستگاهی است مناسب برای گرفتن عرقیجات گیاهی، گلاب گیری و آب مقطر و .. که در خانه ها، عطا..

4,900,000 تومان

دستگاه عرق وگلاب گیرخانگی

دستگاه عرق وگلاب گیرخانگی

دستگاه تقطیرموسوم به نامهای که بیشتر گویای هدف کارکرد این دستگاه برای افراد مختلف باکارکردهای متفاوت..

250,000 تومان

نمايش 1 تا 3 از 3 (1 صفحه)